Praca z dziećmi o przyspieszonym rozwoju i o specjalnych uzdolnieniach

Dzieci o specjalnych uzdolnieniach czy zainteresowaniach w jed­nym tylko kierunku często przejawiają trudności lub opóźnienia w innych sferach rozwojowych, co powoduje konieczność prowa­dzenia zabiegów wyrównawczych wg wyżej podanych wzorów. Zdarza się jednak również, że dziecko o wybitnych uzdolnieniach jest ogólnie bardzo dobrze rozwinięte, znacznie przewyższa np. pod względem sprawności umysłowych swych rówieśników. Zróżnico­wania bywają tu ogromne, szczególnie gdy na wrodzone zdolności nałożą się sprzyjające warunki środowiskowe. W takim wypadku nauczycielka powinna, starając się otoczyć szczególną opieką zauważone zainteresowania i zdolności, prowadzić z tymi dziećmi dodatkowe zajęcia, nieraz wybiegające poza ramy pro­gramu, odpowiednio zwiększając stopień trudności stawianych zadań i wydawanych poleceń. Pod koniec roku szkolnego nauczyciel sporządza tzw. „roczną opinię” o każdym 6-latku, która stanowi również swoiste świadectwo całorocznej pracy wychowawczej, prowadzonej w danej placówce. Piszemy „swoiste” — gdyż rzecz jasna osiągnięte efekty muszą być rozpatrywane w ścisłym związku z wynikami wstępnej obserwacji dokonanej na początku roku szkolnego, z tym „z czym dziecko przy­szło” do oddziału czy ogniska przedszkolnego. Nie wszystkie braki można przecież zlikwidować w ciągu jedno­rocznej pracy wyrównawczej. Nauczyciel nie powinien więc ukrywać niedoborów, które nadal wykazuje niejeden z jego wychowanków — a przeciwnie — starać się naszkicować możliwie obiektywny obraz przyszłego ucznia, podkreślając wszystkie charakterystyczne cechy związane z jego psychofizycznym rozwojem, zarówno pozytywne jak i negatywne. Wnioski dotyczące przyszłej pracy z dzieckiem na terenie szkoły powinny być możliwie konkretne, uwzględniające między innymi ocenę gotowości dziecka do nauki pisania, stopień zdobytej umiejętności początkowego czytania oraz przyswojenie przewidzianych w programie pojęć matematycznych. Taka rzetelnie sporządzona wszechstronna opinia o dziecku może stać się ogromnie pomocna zaangażowanemu nauczycielowi klasy I. Ułatwi mu nawiązanie indywidualnego kontaktu z każdym uczniem, właściwe stopniowanie trudności przy stawianiu zadań, i w razie potrzeby, kontynuowanie rozpoczętej w okresie przedszkolnym pracy wyrównawczej.

Both comments and pings are currently closed.
This theme is sponsored by