Kształtowanie gotowości do nauki pisania

Kryteria dojrzałości szkolnej określają wymagania dotyczące przygotowania do efektywnego podjęcia systematycznej nauki, jak również odpowiadające im przeciętne możliwości rozwojowe kandy­datów do szkoły. Jeśli chodzi o dojrzałość do nauki pisania, koncentrują się one wokół umysłowych, motorycznych oraz społeczno-moralnych właściwości dziecka 6-letniego. Pod względem rozwoju intelektualno-motorycznego wyróżnić trzeba: spostrzeganie analityczno-reprodukcyjne, które umożliwia dzie­cku umiejętność odpoznawania, porównywania i odtwarzania znaków graficznych z uwzględnieniem ich specyficznych cech, takich jak elementy składowe, ich położenie, kierunek, proporcja wymiarów względem siebie oraz połączenia linii; umiejętność przetwarzania obrazu graficznego na obraz ruchu dynamicznego, czyli ujmowania kształtu wizualnego w procesie jego powstawania (pamięć ruchowa i koordynacja wzrokowo-ruchowa); taki stopień orientacji przestrzennej, który umożliwia dziecku odtworzenie znaków graficznych w miejscu określonym na powierz­chni kartki z uwzględnieniem zachowania kierunku postępującego od strony lewej ku prawej i zachowania następstwa linii równoległych. Pod względem dojrzałości fizycznej, a w szczególności motorycznej wyróżnić należy: — koordynację ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka, dłoni i palców w procesie odtwarzania znaków graficznych, — szybkość odtwarzania, czyli tempo pracy.

Both comments and pings are currently closed.
This theme is sponsored by