Ćwiczenia słuchowe i słuchanie muzyki

Podstawowym zmysłem, który jest nieodzowny w procesie umu­zykalnienia jest słuch. Słuch fizjologiczny, jaki posiada każde dziecko, nie jest równoznaczny ze słuchem muzycznym, pozostaje z nim jednak w ścisłym związku. Wszystkie ćwiczenia i zabawy opisane dotychczas kształcą w różnym stopniu słuch dzieci. Istnieje jednak cała grupa ćwiczeń mających wyłącznie na celu wyrabianie słuchu. Dzieci otoczone są zewsząd różnymi odgłosami, z których nie zdają sobie w pełni sprawy. Rolą nauczycielki jest takie pokierowanie ich uwagą, aby zaczęły dostrzegać i wyodrębniać dźwięki w otaczają­cym je środowisku. Mogą to być odgłosy z wiejskiego podwórka z uli­cy, przejeżdżający samochód, czyjeś kroki, dzwonek szkolny, głosy ludzi itp. Następnym zadaniem będzie rozpoznawanie głosów swoich kolegów (bez patrzenia, kto mówi lub śpiewa), wreszcie odróżnianie dźwięku poznanych poprzednio instrumentów, takich jak: bębenek, pianino, flet prosty, organki lub melodyka, trójkąt, tamburyna itp. Ćwiczenia oparte na rozwiązywaniu zagadki słuchowej powinny odbywać się w całkowitej ciszy i skupieniu. Wymagają od dzieci dużej koncentracji uwagi i z tego powodu nie mogą trwać dłużej niż 3 — 4 minuty. Po osiągnięciu pewnego stopnia sprawności słuchowej, zagadki mogą być trudniejsze. Zadaniem dzieci będzie rozpoznanie dźwięku wyższego, niższego lub powtórzonego, rozpoznawanie kierunku linii melodycznej oraz fragmentów melodii znanych sobie piosenek, tań­ców i utworów muzycznych. W celu rozwijania słuchu oraz zapoznawania dzieci z muzyką korzy­stamy z posiadanych nagrań utworów muzycznych. Niezbędne jest, aby przed ich zademonstrowaniem nauczycielka sama dobrze się zapoznała z danymi utworami. Tylko wówczas będzie bowiem mogła swobod­nie pokierować wypowiedziami dzieci na temat słyszanej muzyki oraz zwrócić ich uwagę na najbardziej charakterystyczne fragmenty. Ćwiczenia i zagadki słuchowe pojawiają się również w radiowych audycjach umuzykalniających nadawanych w każdy piątek o godzinie 9.40 w programie II. Wskazane jest, aby nauczycielki nagrywały te audycje na magne­tofon, stwarzając w ten sposób własną taśmotekę dostarczającą war­tościowego repertuaru piosenek, tańców, zabaw i ćwiczeń słuchowych.

Both comments and pings are currently closed.
This theme is sponsored by