Wychowanie estetyczne

Zadania, jakie spełnia nauczycielka w tej dziedzinie, mają ważne znaczenie w rozwoju i wychowaniu dziecka, umożliwiają zaspokojenie potrzeby radosnych i niezbędnych w dzieciństwie przeżyć, są etapem w drodze do celów zarysowanych w dalszej perspektywie. Przedszkole bowiem, włączając wartości estetyczne w życie dzieci, stwarza podstawę dla wszechstronnego ich rozwoju w późniejszych latach i przygotowuje do korzystania z dorobku kultury i sztuki. Wychowanie estetyczne przyczynia się do rozwoju dziecka we wszystkich dziedzinach: pobudza jego aktywność, wyobraźnię, wrażli­wość uczuciową, potrzebę wiedzy o świecie, wpływa na sprawność i harmonię ruchów, umacnia dobre samopoczucie. Wychowanie estetyczne łączy się zatem z zadaniami wychowania zdrowotnego, społeczno-moralnego i umysłowego, a także spełnia ważną rolę w przygotowaniu dzieci do szkoły. Pobudza bowiem ich ogólny rozwój, wpływając na ich dojrzałość szkolną, daje radość i prze­życie stanowiące zachętę do działania, pracy i nauki. Przez różne formy działalności dziecka przedszkole rozwija jego wrażliwość estetyczną. Poszerza skalę wzruszeń i przeżyć, jakich do­starcza codzienne życie, obcowanie z przyrodą, ze sztuką i wytworami pracy ludzkiej, wzbogaca jego własną ekspresję. Praca z 6-latkami, które dotychczas nie uczęszczały do przedszkola, wymaga skupienia uwagi na głównych zadaniach i metodach wycho­wania estetycznego, pobudzających możliwości rozwojowe dziecka. Jej celem będzie także wyrównywanie zaniedbań wychowawczych w tej dziedzinie, które można stwierdzić przez obserwację dzieci oraz poznawanie ich warunków domowych i środowiskowych. Na tym miejscu ograniczamy się z konieczności do omówienia podstawowych zadań realizowanych w pracy z dziećmi 6-letnimi, podając równocześnie wykaz publikacji, które szerzej traktują o za­gadnieniach wychowania estetycznego w przedszkolu.

Both comments and pings are currently closed.
This theme is sponsored by