W jaki sposób należy prowadzić zapis obserwacji?

Wydaje się, że nauczyciel powinien tu mieć pełną swobodę i wy­bierać taką formę, która najbardziej mu odpowiada (mogą to być zatem — luźne karty, zeszyt, teczką). Każdy sam musi wypracować sobie system zapisywania, bowiem wiele tu zależy od stopnia opano­wania techniki obserwacyjnej, od osiągnięcia wprawy, a także od cech osobowości samego obserwatora. Trzeba jedynie stwierdzić, że zapi­sywanie jest konieczne, bo pamięć ludzka jest zawodna, a notatki obserwacyjne to materiał do porównywania, do formułowania uogól­nień i wniosków. Wiele trudności może nastręczać nauczycielowi znalezienie czasu na zapisywanie. Oczywiście najlepiej czynić to ,,na gorąco”, jednak tak, by dziecko nie zdawało sobie sprawy, że jest opisywane. Podczas dnia przedszkolnego można znaleźć pewne sy­tuacje, w których łatwiej sporządzić takie notatki. Będą to zazwyczaj i okresy przychodzenia, i rozchodzenia się dzieci, zabawy dowolne, oglądanie ilustracji, zajęcia manualne itd. Jak już wspominaliśmy uprzednio, „zapiski” muszą być zwarte, zwięzłe, rejestrujące kon­kretne fakty. Przekonanie nauczyciela o ich użyteczności pomoże mu opanować technikę ich sporządzania. Wyniki wstępnej obserwacji nauczyciel wpisuje na podstawie swych notatek do Karty dziecka (punkty VI i VII). Wpis ten powinien być dokonany zaraz po podsumowaniu obserwacji, w miarę możności dokonany przy współudziale lekarza i psychologa, czy w przypadkach trudniejszych — odpowiedniego specjalisty (logopedy, instruktora gimnastyki korektywnej itp.). Ta pierwsza pisemna opinia o dziecku, którą z reguły przekazujemy rodzicom, zachęcając do całorocznej współpracy, powinna być oczywiście głęboko przemyślana i umoty­wowana. Dezyderatem na wyrost pod adresem nauczyciela 6-latków byłoby prowadzenie obserwacji każdego dziecka przez cały rok. W wielu przypadkach z konieczności musi się on jednak ograniczyć jedynie do prowadzenia notatek dotyczących pracy indywidualnej z dziećmi, które tego szczególnie wymagają.

Both comments and pings are currently closed.
This theme is sponsored by