Organizacja pracy nauczyciela

W działalności wychowawczej dobra organizacja pracy ma szcze­gólnie doniosłe znaczenie. Nie wystarczy bowiem sama chęć otocze­nia dzieci właściwą opieką wychowawczą, nie wystarczy sama wiedza i umiejętności pedagogiczne, ale konieczne jest przemyślenie w szcze­gółach całokształtu życia dzieci w danej placówce. Na spróbujemy podać szereg rad i wskazówek dotyczących podstawowych spraw związanych z zapewnieniem wa­runków dla właściwego przebiegu pracy wychowawczo-dydaktycznej z 6-latkami w placówkach wychowania przedszkolnego o różnych formach organizacyjnych: w przedszkolach jedno- i wielooddziałowych, w oddziałach przedszkolnych organizowanych przy szkołach, w ogniskach przedszkolnych, w oddziałach grupujących wyłącznie dzieci 6-letnie oraz w oddziałach obejmujących kilka roczników. Mi­nimalny wymiar godzin przewidzianych na realizację programu wy­nosi 18 godzin tygodniowo, przy czym należy stwierdzić, że mała liczba dzieci (do 15 wychowanków) uczęszczających do placówek o naj­niższym statucie organizacyjnym znacznie zwiększa efektywność od­działywania nauczyciela umożliwiając mu częste kontakty indywidual­ne z każdym z wychowanków. Niżej podane wskazówki dotyczą głównie uproszczonych form wychowania przedszkolnego, czyli ognisk i klas przedszkolnych, które prowadzą swą pracę nieraz w bardzo trudnych warunkach. Te utrudnione warunki wymagają szczególnie wnikliwego przemyśle­nia spraw organizacyjnych oraz jak najlepszego wykorzystania i za­gospodarowania pomieszczeń, z których dzieci korzystają.

Both comments and pings are currently closed.
This theme is sponsored by