Gra na instrumentach

Wprowadzenie instrumentów perkusyjnych stanowi zawsze atrak­cję dla dzieci i znacznie pobudza ich aktywność. Możliwości wyko­rzystania tych instrumentów są niemal nieograniczone. Można je stosować do akompaniowania przy różnych rodzajach ruchu (np. marsz, bieg, podskoki), przy ćwiczeniach hamujących i pobudzających, do wykonywania rytmu piosenek i dowolnych tematów rytmicznych, do urozmaicenia akompaniamentem piosenek i tańców, do ilustracji wierszy i opowiadań. Nieoceniona jest również pomoc instrumentów przy różnych ćwiczeniach słuchowych. Muzykowanie sprawia dzieciom ogromną satysfakcję i oprócz celów ściśle muzycznych ma duże znaczenie wychowawcze wyrabiając w dzieciach poczucie karności, nieodzowny warunek gry zespołowej. Entuzjazm, z jakim dzieci odnoszą się do instrumentów może być czasem przyczyną chaosu i rozprzężenia w grupie, dlatego lekcja z instrumentami musi być bardzo starannie przemyślana pod wzglę­dem organizacyjnym. Dzieci nie mogą same sobie wybierać instru­mentów, nie powinny również grać na nich bez pozwolenia nauczy­cielki. Zapoznanie z instrumentami następuje zwykle w pierwszym okre­sie pobytu dzieci w grupie przedszkolnej. W tym czasie poznają one nazwy, brzmienie i sposób wydobycia dźwięku kolejno na poszczegól­nych instrumentach oraz materiał, z jakiego są wykonane (drewno, me­tal). Po paru tygodniach zaczynają grać same, najpierw proste rytmy, następnie akompaniamenty do piosenek. Dalszym etapem będą próby akompaniowania poruszającym się po sali kolegom. Może to być marsz, bieg, podskoki, cwał. Grające dziecko musi uważnie obserwować kolegów po to, aby tempo jego gry jak najdokładniej odpowiadało ich ruchowi. Zestaw instrumentów obejmuje zwykle: bębenki, tamburyna, kołatki, grzechotki, trójkąty, talerze metalowe oraz cymbałki. W tym zestawie tylko cymbałki należą do instrumentów melodycznych i mo­gą służyć do wykonywania prostych melodii i harmonicznego akom­paniamentu. Wszystkie pozostałe to instrumenty niemelodyczne, służące do odtworzenia rytmu, piosenki, tańca czy tekstu słownego. Czasem pomagają również w zilustrowaniu opowiadania lub zabawy. Przykłady wykorzystania instrumentów perkusyjnych do akompa­niamentu przy piosenkach zostały podane w poprzedniej części. Kilka innych propozycji podajemy łącznie z omówieniem zagadnienia impro­wizacji dziecięcej.

Both comments and pings are currently closed.
This theme is sponsored by