Dziecko jako członek rodziny

Rodzina jest pierwszą grupą społeczną, której człowiek staje się członkiem już w chwili narodzin. W rodzinie nawiązuje pierwsze kontakty międzyludzkie, tu też powstają najwcześniejsze a zarazem najsilniejsze więzy uczuciowe — z matką, ojcem, z innymi członkami rodziny. W rodzinie właśnie dziecko zaczyna pełnić swe pierwsze role społeczne, a więc syna czy córki, brata bądź siostry, wnuka. Każda z tych ról stawia przed dzieckiem określone wymagania, a sposób ich wypełniania podlega ocenie pozostałych członków grupy rodzinnej. A więc dziecko dowiaduje się, co mu wolno, co powinno czynić, co spotyka się z aprobatą, a co jest zakazane, czym narazić się może na karę. Przekonania te drogą identyfikacji z osobami bliskimi dziecko przejmuje „na własność”. Poprzez naśladownictwo, tę podstawową formę uczenia się małego dziecka, uczy się zachowywać i postępować w przyjęty w rodzinie sposób. Czy nauczyciel może oddziaływać na dziecko poprzez wpływanie na stosunki panujące w rodzinie wychowanka? W pewnym stopniu może. Jest o tym mowa na stronie zatytułowanej Współpraca z ro­dzicami na tle warunków środowiskowych*. Ale nauczyciel jest w stanie wpływać tylko na teraźniejszość, nie może natomiast zmienić prze­szłości. 6-latek wkracza do grupy przedszkolnej z pokaźnym bagażem doświadczeń i nawyków wyniesionych z tej instytucji wychowania naturalnego jaką jest rodzina. W żadnym przypadku tych doświadczeń nie można lekceważyć. Co więcej, nie można zapominać, że choć nasz wychowanek podlega obecnie celowym wpływom wychowania przed­szkolnego, to nie przestaje równocześnie pełnić roli dziecka we własnej rodzinie, a naszym zadaniem jest ułatwienie mu godzenia roli członka grupy przedszkolnej z rolą członka rodziny. Dziecko musi wiedzieć, że interesujemy się jego domowymi obowiązkami, a nawet zachęcamy i pomagamy w ich realizacji, jak choćby wtedy, gdy pomagamy w przy­gotowaniu upominku dla brata czy mamy, gdy zachęcamy do wykorzy­stywania w życiu rodzinnym zdobytych umiejętności samoobsługo­wych. Podkreślamy nasz szacunek dla członków rodziny dziecka, gdy rozmawiamy z jego matką czy ojcem, gdy wspólnie z dzieckiem podej­mujemy bliskie mu osoby w oddziale przedszkolnym z okazji jakichś uroczystości czy podczas zajęć otwartych.

Both comments and pings are currently closed.
This theme is sponsored by