Charakterystyczne schorzenia

Dziecko w wieku szkolnym narażone jest na częste zakażenia, gdyż jego kontakty z otaczającym światem są znacznie szersze niż w latach poprzednich, a odporność słabsza niż u dorosłego. Choroby górnych dróg oddechowych są w tym wieku naj­częstszą przyczyną zachorowań. Długotrwałe schorzenia migdałków i zatok obocznych nosa są powodem bardzo licznych i różnorodnych dolegliwości, często do­tyczących odległych narządów i sugerujących zupełnie inne choroby. Ogólna kondycja tych dzieci jest zła. Bywają zmęczone, senne, roz­proszone lub rozdrażnione i niecierpliwe. Efekty działalności dydak­tycznej mogą być u nich słabe ze względu na sezonowe pogorszenie stanu zdrowia lub częste absencje. Ogniska przewlekłego zakażenia w migdałkach, zatokach obocz­nych nosa, zębach, uszach i drogach moczowych oraz choroba reuma­tyczna stanowią zagrożenie dla całego organizmu. Zaniedbanie ich leczenia może doprowadzić do uszkodzenia układu krążenia, nerek i mózgu. Istnieje konieczność ścisłej współpracy wychowawcy z lekarzem szkolnym i rodzicami, aby ujednolicić postępowania wobec tych dzieci bez szkody dla ich zdrowia fizycznego i psychicznego. Dzieci te mie­wają bowiem często ograniczony ruch na świeżym powietrzu, udział w zabawach i sporcie. Nie mogą wówczas współzawodniczyć z rówieśnikami ani dorównać im sprawnością ruchową. Stają się wtedy nie­śmiałe i bojaźliwe, unikają towarzystwa innych dzieci, a to prowadzi do zachowania aspołecznego. Choroby alergiczne występujące nieraz w formie bardzo ła­godnej u dziecka w wieku przedszkolnym mogą zaostrzyć się w zmie­nionych warunkach otoczenia i pod działaniem nieuniknionego stresu, związanego z przekroczeniem progu szkoły. Choroby te wymagają więc możliwie wczesnego i systematycznie prowadzonego leczenia. Robaczyce wywierają niekorzystny wpływ na stan fizyczny i ner­wowy dziecka, obniżają kondycję i pogarszają samopoczucie, mogą zaburzać łaknienie i powodować liczne dolegliwości. Nieprawidłowy rozwój fizyczny, opóźnienie, choroba, wada lub kalectwo wpływają na powstanie poczucia mniejszej wartości. Obok problemów zdro­wotnych związanych z rozwojem tych dzieci należy również liczyć się z możliwością pojawienia się trudności wychowawczych i jak naj­wcześniej przeciwdziałać ich powstawaniu.

Both comments and pings are currently closed.
This theme is sponsored by